קטלוג
בחירת סניף

XDS

שטח

27.5 זנב קשיח

MX-8.8
MS-8
MS-5
MS-3
MX-280

26 זנב קשיח

Rising Sun 300

עיר

עיר

CX-400

קלאסי

RETRO

נשים

שטח

MX-300

עיר

XDS cx150
SUNRISE
RETRO
CX-370

ילדים

"24

COLOGNE-24
MX-250 בנים
MX-240 בנים
MX-240 בנות

"20

XDS Nino 20
MX-200
HALO 20 בנות
DINO 20 בנים

"16

HALO 16 בנות
DINO 16 בנים